Cameraprotocol Rugby Club ‘t Gooi

Oorzaak/noodzaak
Na inbraken in het verleden en de huidige overlast en vernielingen is besloten tot aanschaf en in
gebruik stelling van cameratoezicht rond ons clubhuis. Dit protocol geeft onder andere een beschrijving
van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de
privacy van de leden, vrijwilligers, BSO en bezoekers van ons complex. Het cameratoezicht geschiedt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Rugby Club ‘t Gooi.

Doelstelling
Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en een gevoel
van veiligheid creëren onder de bezoekers. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten
duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee samenhangend met een goede
afhandeling daarvan.
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

 • ➢Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
 • ➢Het beschermen van eigendommen;
 • ➢Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
 • ➢Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
 • ➢Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
 • ➢Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

Privacy
De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen. De beeldinformatie
wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de
camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur
zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de bezoekers te waarborgen.
Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de vereniging openbaar worden gemaakt. Via
de website van de vereniging wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan ieder die daarin
geïnteresseerd is.
Het bestuur van de vereniging heeft bij alle algemene doorgangen een aanduiding geplaatst waaruit
blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden enkel en alleen gebruikt
voor het bovengenoemde doel.

Procedure en bevoegdheden
De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:

 • Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement;
 • Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

 • Overtreding van het huishoudelijk reglement (HR): het bestuur van de vereniging neemt contact op met de bezoeker. De bewuste bezoeker(s) of aannemelijk aan de bezoekers gelieerde overtreder wordt door de het bestuur op het gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een duidelijk signalement laten zien.
 • Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden voorkomen en afgehandeld.
 • Vernieling en overige criminaliteit: het bestuur van de vereniging doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van de vereniging verhaalt de kosten van herstel zoveel als mogelijk op de dader.

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden van de vereniging, de webmaster (IT/web) en de installateur (B. Klück beveiliging). Deze personen zijn met uitzondering van
de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media of op papier. De
installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.
In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er geen
andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende
opsporingsambtenaar.
Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat
een gemotiveerd verzoek aan het bestuur of de beheerder van de vereniging. Er kan alleen aanspraak
gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden
alleen na vertoon van geldige legitimatie overgedragen.
Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van de
schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.

Installatie en bewaarduur
De recorder staat opgesteld in een afgesloten verenigings-ruimte. Beelden kunnen in de betreffende
ruimte en via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is
voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij het bestuur en de beheerder van de vereniging.
De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart
veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na het vol raken van de opnameapparatuur
automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.

Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking
dienen te worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. Wanneer in onderling overleg niet tot een
oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan
het College Bescherming Persoonsgegevens.

Slotbepaling
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van de vereniging
bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.

GJT20220601